Področje trajnostne mobilnosti se v Sloveniji zelo hitro razvija. Trajnostna mobilnost vključuje hojo, kolesarjenje,  uporabo javnega potniškega prometa in alternativne oblike mobilnosti. Njen cilj je zagotavljanje učinkovite in enakopravne dostopnosti za vse, pri čemer je poudarek na omejevanju osebnega motornega prometa in porabe energije ter na spodbujanju trajnostnih potovalnih načinov. Z doseganjem ciljev trajnostne mobilnosti prispevamo k:

  • zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov,
  • čistejšemu zraku,
  • večji kakovosti bivanja,
  • javnemu zdravju in socialni pravičnosti.

Uveljavljanje načel trajnostne mobilnosti pospešuje lokalno gospodarstvo. V ta namen je nastala igra »Beli zajček« s katero se spodbuja trajnostna mobilnost med slovenskimi predšolskimi otroci, njihovimi starši in vzgojitelji ter razvijanju vrednot, povezanih z zdravim življenjskim slogom. Koncep je povzet po igri, ki jo je pripravilo mesto Munchen. Za vrtce v Sloveniji je bila prirejena v okviru projekta “Dobimo se na postaji”, ki je bil del aktivnosti Ministrstva za infrastrukturo in prostor na področju integracije javnega potniškega prometa (projekt IJPP). Projekt Trajnostna mobilnost v vrtcih poteka v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo RS. (povzeto po: https://www.gov.si/podrocja/promet-in-energetika/trajnostna-mobilnost/)