PRAVICE IN OBVEZNOSTI STARŠEV

Starši imajo pravico do:

 • Spoštovanja in upoštevanja njihove vloge kot primarnih skrbnikov in nosilcev glavne odgovornosti za otrokovo vzgojo in razvoj,
 • do postopnega uvajanja otroka v vrtec, tako da smejo biti skupaj z njim v skupini,
 • do korektnega obveščanja o otrokovem počutju, razvoju, napredku …,
 • do vpogleda v programe dela za otroke,
 • do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varovanju osebnih podatkov,
 • do sodelovanja pri načrtovanju in organiziranju življenja in dela v vrtcu – oddelku; pri tem upoštevajo meje svoje svojega soodločanja in ne posegajo v strokovno avtonomnost vrtca,
 • do sodelovanja v svetu staršev in preko predstavnika v svetu OŠ Črna.

Obveznosti staršev:

 • Sprejemanje strokovnih usmeritev vrtca (organizacijskih, vsebinskih, prehranjevalnih …),
 • spoštovati sprejete dogovore in naš poslovni čas,
 • sodelovanje z delavci vrtca v dobro otroka in kvalitete programov,
 • spoštovanje osebne integritete vzgojiteljice in drugih delavcev vrtca,
 • izpolnjevanje sprejetih dogovorov, vezanih na finančne obveznosti in izbrani program,
 • seznanjanje vzgojiteljice s posebnostmi otroka,
 • obveščanje vzgojiteljice o boleznih in drugih vzrokih odsotnosti otroka,
 • da v vrtec pripeljejo zdravega otroka,
 • zagotovitev spremstva otroka na poti v in iz vrtca, kot to določa zakon o varnosti cestnega prometa,
 • otroka ob prihodu v vrtec predati strokovni delavki,
 • s pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti, vrtec skupaj s starši določa obseg medsebojnih pravic in obveznosti.

 

PLAČILA STARŠEV

Pačilo staršev je določeno s sklepom o določitvi cen programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v vrtcu Črna na Koroškem in Žerjav za šolsko leto 2012/13 v Uradnem listu RS, Št.63/20.8.2012. Plačilo je odvisno od razvrstitve v plačilni razred, ki se določa na podlagi dohodka iz premoženja staršev. ( Vloga za znižano plačilo vrtca – obrazec 1,82). – ŠE SPREMENITI- Z NOVIM URADNIM LISTOM

 

OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI

Sodelovanje med starši in vrtcem omogoča usklajeno vzgojno izobraževalno delovanje, kar je pogoj za dobro počutje otrok, ter pripomore k skladnejšemu in uspešnemu razvoju na vseh področjih.

Oblike sodelovanja vrtca s starši:

 • roditeljski sestanki,
 • roditeljski sestanki po oddelkih,
 • individualni pogovori s starši,
 • svet staršev,
 • svet vrtca- svet šole,
 • drugih oblik sodelovanja.

 

Druge oblike sodelovanja pa so:

 • predavanja z vzgojno vsebino,
 • delavnice za starše,
 • razne zbiralne akcije,
 • sodelovanje pri dejavnostih in akcijah,
 • informacije na oglasnih deskah,
 • dnevni kontakti,
 • druženje na izletih in prireditvah.

 

 OBVEŠČANJE STARŠEV

 • Obveščanje poteka največkrat preko vzgojiteljic in pomočnic-pomočnikov vzgojiteljic, kjer je vključen otrok.
 • V garderobah so kotički in oglasne deske za starše, s pisnimi informacijami o življenju in izvajanju vzgojno izobraževalnega dela v vrtcu.
 • Preko spletne strani vrtca Črna in OŠ Črna na Koroškem.

 

SVET STARŠEV – sestavljajo ga predstavniki staršev iz posameznih oddelkov vrtca in šole izvoljeni na roditeljskem sestanku posameznega oddelka.